សូមស្វែងរក
NEWS
(EN) Third Ring Road 50 percent complete 17-05-2021 សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP. [...]
(EN) Cambodia and Singapore’s 2020 bilateral trade reaches $4 billion 01-04-2021 សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP. [...]
(EN) Foreigners eligible for free vaccines 26-02-2021 សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP. [...]
(EN) PPSEZ releases Q4 financial report 20-02-2021 សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP. [...]
(EN) Japan provides more support for Cambodia’s education and agriculture sectors 13-02-2021 សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP. [...]
(EN) Cambodia-Japan to hold 21st public-private sector meeting next week 06-02-2021 សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP. [...]