គម្រោងពុះដីឡូត៍លក់នៅប្រទេសកម្ពុជា

(ធនាគ្នរដី)
Land banking មានន័យថា ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញបន្ថែម ដោយធ្វើការវិនិយោគលើដីធ្លីដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតចាប់ពីដំណាក់កាលមិនទាន់អភិវឌ្ឍ។
ទិញដីធ្លីដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត
ដីធ្លីទទួលការអភិវឌ្ឍ
តម្លៃដីធ្លីកើនឡើង
ចំណុចទាំង4ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ

ការកើនឡើងនៃប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុង

លំហូរចូលនៃប្រជាជនទៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ អត្រាកំណើតខ្ពស់ អាយុមធ្យម25ឆ្នាំ

ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ការរៀបចំគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ ប្រព័ន្ធទឹក អគ្គិសនី បណ្តាញឆ្លើយឆ្លង។ល។

ការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាល

ការចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំ ស្ថិតនៅក្រោមការសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន

គម្រោងអភិវឌ្ឍដ៍ច្រើន

គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់

ដូចម្តេចដែលហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លី
1

ការទិញដីឡូត៍

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋបាលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់ និងធ្វើការទិញនូវដីដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍតែស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍ។

2

ការបែងចែកដីឡូត៍ជាផលិតផលតូចៗ(ការពុះដីឡូត៍)

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំធ្វើការសាងសង់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ(ផ្លូវថ្នល់ ប្រព័ន្ធទឹក អគ្គិសនី)លើដីធ្លីដោយខ្លួនឯង ព្រមទាំងធ្វើការពុះដីឡូត៍លើដីធ្លីនោះ

3

បង្កើតតម្លៃរបស់ដីធ្លី

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋបាលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីក៏ដូចជាបង្កើតនិងបង្កើនតម្លៃរបស់ដីធ្លីទាំងនោះ។

4

ការលក់ដីធ្លី (ច្រកចេញ)

យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើស្ថានភាពអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជុំវិញនិងតម្លៃដីធ្លីនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗ ដោយធ្វើការលក់ដីធ្លីក្នុងតម្លៃចាប់ពី2ដងឡើងទៅធៀបទៅនឹងតម្លៃដែលបានចំណាយក្នុងការទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដំបូង នេះគឺជាចំណុចបញ្ចប់នៃគម្រោង។

ដូចម្តេចដែលហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លី

ធ្វើការទិញដីធ្លីដែលនឹងកើនតម្លៃនាពេលអនាគត

ធ្វើការអភិវឌ្ឍដីកន្លែងនោះដោយក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់

តម្លៃដីធ្លីកើនឡើង

ដីធ្លីមុនការអភិវឌ្ឍ
ការងារអភិវឌ្ឍ
ការងារតបណ្តាញលូទឹកស្អុយ
តម្រងលូ
ការងារក្រាលក្រួស
ការងារក្រាលថ្នល់
ការងារសាងសង់ជញ្ជាំងខ័ណ្ឌ
ការងារបែងចែកដីធ្លីចប់សព្វគ្រប់

ភាពខុសគ្នាទៅនឹងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យទូទៅ

ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យទូទៅ
1 ទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការជួលអចលនទ្រព្យ(Income gain)
2 ចាំបាច់ត្រូវមានការចំណាយដំបូងនិងការចំណាយក្នុងការថែរក្សា
3 បន្ទប់ជួលអាចទំនេរ
4 មានហានិភ័យនៃការចាស់ទ្រុឌទ្រោម
គម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លី
1 ប្រាក់ចំណេញពីការលក់ដីធ្លី (Capital gain)
2 មិនចាំបាច់មានការចំណាយដំបូងឬការចំណាយក្នុងការថែរក្សានោះទេ
3 គម្រោងអភិវឌ្ឍមានដំណើរការទៅមុខជានិច្ច
4 ដោយសារធ្វើការវិនិយោគទៅលើដីធ្លីដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍ ដូច្នេះស្ទើរតែគ្មានហានិភ័យនៃការចុះថយតម្លៃ
ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រោយការទិញនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់

សំណួរចម្លើយទាក់ទងនឹងពេលក្រោយទិញដីធ្លី

Q:ក្រោយពេលទិញហើយ តើគួរលក់ទៅវិញនៅពេលណា?

A:ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ជារៀងរាល់ឆ្នាំឬនៅពេលមានការស្នើសុំ នឹងធ្វើការជូនដំណឹងអំពីតម្លៃលក់របស់ដីធ្លីនៅក្នុងខណៈពេលនោះ។

Q:តើការលក់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

A:បង្កើតការិយាល័យលក់ក្នុងស្រុក និង មានក្រុមការងារផ្នែកលក់នៅប្រចាំការ

A:ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានសន្សំមកជាច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្ម

Q:ដីធ្លីដែលបានទិញរួចហើយ បន្ទាប់ពីនោះតើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង?

A:ចំណែកដីដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដែលបានលក់រួចហើយ គឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សាទាំងអស់។

Q:ករណីមិនកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា តើអាចសុំអោយក្រុមហ៊ុនអនុវត្តនីតិវិធីទាំងអស់នៅពេលត្រូវការលក់ដីធ្លីនោះដែរឬទេ?

A:ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ គិតចាប់ពីការចរចាតម្លៃជាមួយអ្នកទិញរបស់អតិថិជន ចុះកិច្ចសន្យា ប្រមូលប្រាក់ និងផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់អតិថិជន។