ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អូហាណា ជប៉ុន (Ohana Japan)
អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មភាពសកម្មនៅបរទេស
អ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពសកម្មភាពរួចទៅហើយនៅបរទេស ប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍លើអចលនទ្រព្យ។
ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងវិជ្ជាជីវៈតែមួយ ឬ សម្ពន្ធភាពអាជីវកម្ម សូមស្វាគមន៍។ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ។

ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍយីហោ
- បង្កើតផែនការសកម្មភាព និងអនុវត្តចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយអត្តសញ្ញាណយីហោថ្មីឱ្យគេស្គាល់ទាំងនៅក្នុងស្រុក និងជាអន្តរជាតិ។
- បង្កើតគំនិត ទម្រង់គំរូ រូបភាព អត្ថបទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយីហោថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
- បង្កើតបទប្បញ្ញត្តិ នីតិវិធី គោលការណ៍ណែនាំ និងការបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុងដើម្បីធានាបានការអនុវត្តល្អបំផុតនូវអត្តសញ្ញាណយីហោ (តាមការណែនាំរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងយីហោ)។
ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ សូមសាកសួរមកខាងយើងខ្ញុំ។
សូមទំនាក់ទំនងមក ៖ info@ohanajapan.com
អ្នកទទួលបន្ទុក៖ អូគឹបុ