សូមស្វែងរក
វីដេអូការអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី
  • សូមស្វាគមន៍មកកាន់

    ក្រុមហ៊ុន Ohana Japan

    ត្រូវហ៊ាន - ត្រូវធ្វើមុនគេ - ត្រូវធ្វើឱ្យប្លែកពីគេ
  • សូមស្វាគមន៍មកកាន់

    ក្រុមហ៊ុន Ohana Japan

    ត្រូវហ៊ាន - ត្រូវធ្វើមុនគេ - ត្រូវធ្វើឱ្យប្លែកពីគេ
ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

អាជីវកម្មក្នុងការពុះដីឡូត៍លក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ធនាគារដីគឺជាប្រភេទនៃការវិនិយោគដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានតាមរយៈការទិញដីដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍ ដែលនឹងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍ ហើយមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃនាពេលអនាគត។

LEARN MORE ...
(EN) Property Consultancy

សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP.

(EN) Asset Appriasal

សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP.

(EN) Property Valuation

សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP.

(EN) Property Market

សូមអភ័យទោស ទំព័រនេះមានតែនៅក្នុងភាសា EN និង JP.